Základní škola

Kontakt
Historie školy
Vzdělávací program
Organizace školního roku
Termíny třídních schůzek
Seznam zaměstnanců
Úvazky učitelů
Seznam žáků
Rozvrhy tříd
Školní řád
Informace pro rodiče

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Opavská 350
747 64 Velká Polom

telefon školy : 725 913 312
fax :
E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

KLAPKY
JÍDELNA 20
ŘEDITEL ŠKOLY 21
ZÁSTUPCE ŘEDITELE 22
EKONOM 23
VÝCHOVNÝ PORADCE 24
VRÁTNICE 25
SBOROVNA 26
ŠKOLNÍ DRUŽINA – MALÉ ODDĚLENÍ 27
SBOROVNA 1. STUPEŇ 28
ZUŠ 29
MŠ VEDOUCÍ 30
MŠ TŘÍDY 31
ŠKOLNÍ DRUŽINA – VELKÉ ODDĚLENÍ 32

Organizace školního roku

Začátek školního roku 1. 9. 2016
Státní svátek 28. 9. 2016
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2016
Státní svátek 28. 10. 2016
Státní svátek 17. 11. 2016
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Nástup do školy 3. 1. 2017
Zápis dětí do 1. třídy 4.4.2017
Konec 1. pololetí 31. 1. 2017
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017
Jarní prázdniny 6. 3. – 12. 3. 2017
Velikonoční prázdniny 13.4. a 14.4. 2017
Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
Svátek práce 1. 5. 2017
Státní svátek 8. 5. 2017
Konec školního roku 30. 6. 2017
Hlavní prázdniny  1.7.- 1. 9. 2017
Nástup žáků ve šk.r. 2017/2018  4.9.2017

Termíny třídních schůzek (TS)

Třídní schůzky: 8.11. 16:30 hod.
Informační odpoledne: 10.1.2017 16:30-18:00 hod.
Třídní schůzky a informační odpoledne: 11.4.   16:30-18:00 hod.

Seznam zaměstnanců

Vedení

Titul, jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt
Mgr. Tomáš Olivka
Mgr. Jiří Skiba
ředitel p.o.
zástupce ŘŠ
reditel@zsvelkapolom.cz
jiri.skiba@zsvelkapolom.cz

Výchovný poradce

Titul, jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt
Mgr. Libuše Galová   Výchovný poradce       libuse.galova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová   Metodik prevence       renata.bittova@zsvelkapolom.cz

Pedagogičtí pracovníci

Titul, jméno a příjmení Aprobace Třídnictví E-mail kontakt
Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 2.A  anna.hruba@zsvelkapolom.cz
Mgr. Růžena Krátká 1. stupeň 1.A  ruzena.kratka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Neuvirtová 1. stupeň dagmar.neuvirtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Kňurová 1. stupeň 5.A  dagmar.knurova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Klára Jahnová 1. stupeň 5.B   klara.jahnova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 4.B  denisa.thiemelova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Gabriela Vrťová M-ZT 7.B  gabriela.vrtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová JČ-JN 9.A  renata.bittova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Hana Židková F-ZPV netřídní  hana.zidkova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jan Šrajer Z-TV 6.B  jan.srajer@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jarmila Krejčí CH-PŘ netřídní  jarmila.krejci@zsvelkapolom.cz
Mgr. Michaela Friedecká Aj-VO 8.A   michaela.friedecka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jitka Švidrnochová HV-RJ-NJ 8.B  jitka.svidrnochova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 3.B  marcela.strnadova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň 3.A  zuzana.coufalova@zsvelkapolom.cz
 Mgr. Kamila Slípková  M-Fy  6.A kamila.slipkova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Naděžda Branžovská CH-ZZV  nadezda.branzovska@zsvelkapolom.cz
Mgr. Pavlína Gorpielová TV-VV netřídní  pavlina.gorpielova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Věra Moravcová ČJ-VOV  7.A  vera.moravcova@zsvelkapolom.cz
 Mgr. Lenka Martináková 1. stupeň 4.A   lenka.martinakova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Viktor Zedek 1. stupeň 1.B  viktor.zedek@zsvelkapolom.cz
Mgr. Milada Šlechtová 1. stupeň 2.B milada.slechtova@zsvelkapolom.cz
Magdaléna Gorpielová vychovatelka  magda.gorpielova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Lenka Frömelová 1. stupeň netřídní  lenka.fromelova@zsvelkapolom.cz

Další funkce pedagogů

Titul, jméno a příjmení Další funkce pedagogů  
Mgr. Gabriela Vrťová               Koordinátor ŠVP
Mgr. Jiří Skiba                        Metodik prevence BOZP a PO
 Marie Holubová
Mgr. Simona Štamberová        Asistent pedagoga

 

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení E-mail kontakt

 

TH pracovníci

Ing. Ivana Hošková
Bc. Mariana Kopřivová
ekonomka ekonom.zsvp@volny.cz

Správní zaměstnanci

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení
Tomáš Bialek
Ludmila Bubíková
Naděžda Koprovská
Iva Furmánková
Jiří Vrbka
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátný

Informace pro rodiče

Potřebné formuláře ke stažení naleznete v sekci: Dokumenty ke stažení

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu mimo vyučování. Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče buď písemně (v žákovské knížce, nebo elektronické žákovské knížce), nebo telefonicky třídnímu učiteli. Onemocnění a nepřítomnost z důvodů, které nebyly předem známy, omluví nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit v předstihu. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy. Deset a více neomluvených hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství.

Jak postupovat při školním úrazu

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat “Protokol o úrazu”, který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat.

Jak postupovat při ztrátě

Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy “Protokol o úhradě škody”, který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění události.