Základní škola

Kontakt
Historie školy
Vzdělávací program
Organizace školního roku
Termíny třídních schůzek
Seznam zaměstnanců
Úvazky učitelů
Seznam žáků

Školní řád
Informace pro rodiče

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace
Opavská 350
747 64 Velká Polom

telefon školy : 725 913 312
fax :
E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

KLAPKY
JÍDELNA 20
ŘEDITEL ŠKOLY 21
ZÁSTUPCE ŘEDITELE 22
EKONOM 23
VÝCHOVNÝ PORADCE 24
VRÁTNICE 25
SBOROVNA 26
ŠKOLNÍ DRUŽINA – MALÉ ODDĚLENÍ 27
SBOROVNA 1. STUPEŇ 28
ZUŠ 29
MŠ VEDOUCÍ 30
MŠ TŘÍDY 31
ŠKOLNÍ DRUŽINA – VELKÉ ODDĚLENÍ 32

Organizace školního roku

Začátek školního roku 3. 9. 2018
Státní svátek 28. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10.2018
Státní svátek 28. 10. 2018
Státní svátek 17. 11. 2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Nástup do školy 3. 1. 2019
Zápis dětí do 1. třídy 25.4.2019
Konec 1. pololetí 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 4. 2. – 10.2. 2019
Velikonoční prázdniny 18.4. – 19.4. 2019
Velikonoční pondělí 22.4. 2019
Svátek práce 1. 5. 2019
Státní svátek 8. 5. 2019
Konec školního roku 28. 6. 2019
Hlavní prázdniny  1.7.- 1.9. 2019
Nástup žáků ve šk.r. 2019/2020  2.9. 2019

Termíny třídních schůzek (TS)

Třídní schůzky: 18.9. 2018
Informační odpoledne: 16.4.2019
Třídní schůzky a informační odpoledne:

Seznam zaměstnanců:

Vedení školy

Titul, jméno a příjmení Funkce E-mail kontakt

 

Mgr. Tomáš Olivka                    ředitel                                        reditel@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jiří Skiba                     zástupce ředitele                        jiri.skiba@zsvelkapolom.cz
Mgr. Kamila Slípková       zástupce ředitele             kamila.slipkova@zsvelkapolom.cz

 

Výchovný poradce

Mgr. Libuše Galová   výchovný poradce       libuse.galova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová   metodik prevence       renata.bittova@zsvelkapolom.cz

Pedagogičtí pracovníci

Titul, jméno a příjmení Aprobace Třídnictví E-mail kontakt
Mgr. Anna Hrubá 1. stupeň 4.A  anna.hruba@zsvelkapolom.cz
Mgr. Růžena Krátká 1. stupeň 3.A  ruzena.kratka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Neuvirtová 1. stupeň  netřídní dagmar.neuvirtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Dagmar Kňurová 1. stupeň  2.A  dagmar.knurova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Anděla Lintnerová 1. stupeň  2.B andela.lintnerova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Denisa Thiemelová 1. stupeň 1.B  denisa.thiemelova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Zdeňka Diňová 1.stupeň  netřídní zdenka.dinova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Renáta Bittová JČ-JN 8.B  renata.bittova@zsvelkapolom.cz
 Mgr. Gabriela Vrťová  M-ZT  9.B   gabriela.vrtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jan Šrajer Z-TV netřídní  jan.srajer@zsvelkapolom.cz
 Mgr. Zuzana Bohušová D-JČ  7.A  zuzana.bohusova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Michaela Friedecká Aj-VKO 6.A   michaela.friedecka@zsvelkapolom.cz
Mgr. Jitka Švidrnochová HV-RJ-NJ netřídní  jitka.svidrnochova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Marcela Strnadová 1. stupeň 5.B  marcela.strnadova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Zuzana Coufalová 1. stupeň 5.A  zuzana.coufalova@zsvelkapolom.cz
 Mgr. Kamila Slípková  M-Fy  8.A kamila.slipkova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Lenka Martinková  Př-Ch  6.B lenka.martinkova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Alexandra Slováková Fy-Pč  7.B alexandra.slovakova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Milada Šlechtová 1. stupeň 4.B milada.slechtova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Viktor Zedek 1. stupeň  3.B  viktor.zedek@zsvelkapolom.cz
Mgr. Petra Neshodová 1. stupeň 2.C petra.neshodova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Zuzana Krňová JČ-VKO 9.A zuzana.krnova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Lenka Frömelová AJ netřídní  lenka.fromelova@zsvelkapolom.cz
Bc. Markéta Kubínová Ma-Bi netřídní  marketa.kubinova@zsvelkapolom.cz
Mgr. Simona Tesarčíková AJ-VKO 6.C  simona.tesarcikova@zsvelkapolom.cz
Bc. Nikola Peřichová Z netřídní  nikola.perichova@zsvelkapolom.cz
Andrea Mičaníková vychovatelka andrea.micanikova@zsvelkapolom.cz
Bc. Nikola Peřichová vychovatelka
 Jana Ploháková vychovatelka
Magdaléna Gorpielová vychovatelka  magda.gorpielova@zsvelkapolom.cz
Lucie Tulejová vychovatelka  lucie.tulejova@zsvelkapolom.cz

 

Další funkce pedagogů

Titul, jméno a příjmení Další funkce pedagogů  
Mgr. Gabriela Vrťová               Koordinátor ŠVP

Mgr. Lenka Martinková          Koordinátor enviromentální výchovy

Mgr. Jiří Skiba                          Metodik prevence BOZP a PO
 Zdenka Beilová                          Asistent pedagoga
Mgr. Simona Štamberová           Asistent pedagoga
Lucie Tulejová                             Asistent pedagoga                                                                       Bc. Jana Novotná                       Asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková                  Asistent pedagoga

 

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení E-mail kontakt

TH pracovníci

Ing. Ivana Hošková
Bc. Mariana Kopřivová
ekonomka ekonom.zsvp@volny.cz

Správní zaměstnanci

Titul, jméno a příjmení Pracovní zařazení
Kateřina Babuňková

Tomáš Bialek
Ludmila Bubíková
Naděžda Koprovská
Iva Furmánková
Zdenka Nábělková

provozní pracovník

školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vrátný

 

Informace pro rodiče

Potřebné formuláře ke stažení naleznete v sekci: Dokumenty-tiskopisy

Jak omlouvat nepřítomnost dítěte

K lékařským prohlídkám a ošetření chodí žáci v době vyučování jen v nutných případech. Jinak se objednávají s vědomím rodičů na dobu mimo vyučování. Nepřítomnost žáků omlouvají rodiče buď písemně (v žákovské knížce, nebo elektronické žákovské knížce), nebo telefonicky třídnímu učiteli. Onemocnění a nepřítomnost z důvodů, které nebyly předem známy, omluví nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti. Předem známou nepřítomnost je nutno omluvit v předstihu. Neznalost učiva z této nepřítomnosti se ve škole neomlouvá. Žák je povinen si učivo doplnit. Při nedodržení kteréhokoli bodu tohoto postupu omlouvání absence budou zameškané hodiny posuzovány jako neomluvené s následnými kázeňskými postihy. Deset a více neomluvených hodin oznamuje škola přestupkové komisi při odboru školství.

Jak postupovat při školním úrazu

Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit vyučujícímu každý úraz, který se stane během vyučování nebo v průběhu jiných akcí organizovaných školou. Způsobí-li si žák v době výše uvedené úraz, po němž následuje absence více než jednodenní, je třeba sepsat “Protokol o úrazu”, který by měl postižený dle možnosti podepsat. Aby mohl být protokol řádně odeslán, musí rodič jakýmkoli způsobem včas školu informovat.

Jak postupovat při ztrátě

Ztrátu žák hlásí ihned po zjištění (tentýž den, nejpozději den následující) vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo kterémukoli zaměstnanci školy. Postižený si vyzvedne v kanceláři školy “Protokol o úhradě škody”, který musí být odeslán do pojišťovny nejpozději do 15 dnů od zjištění události.