Covid – 19

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás v novém školním roce a přejeme si, aby byl klidnější, zdravější a pohodovější než ten minulý. Moc se na Vás těšíme. Školní rok byl zahájen v úterý 1.září 2020.

V souvislosti se začátkem nového školního roku níže naleznete konkrétní pokyny pro žáky v době výuky. Tyto pokyny vycházejí z manuálu MŠMT pro organizaci výuky v době pandemie nemoci Covid-19.

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti ani čestné prohlášení.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Prosíme zákonné zástupce, aby využívali pro komunikaci se školou emaily, telefony a školní systém DM, popřípadě se domlouvali schůzky a tedy nevstupovali do školy bez ohlášení. a pouze v minimální míře.
 • Při vstupu do budovy nebude žákům automaticky změřena teplota.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Žáci při vstupu do budovy školy a po celou dobu pohybu po chodbách a hygienickém zařízení musí mít nasazenou roušku, kterou smí odložit pouze ve třídě – platí pouze v případě, že nastane u semaforu 2. stupeň pohotovosti – „KHS zavede povinnost nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení” .
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
 • Osoby s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

V případě podezření na výskyt nemoci Covid-19

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemoc( včetně covid-19). Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Z toho důvodu jsou na obou budovách připraveny místnosti pro oddělení žáků od ostatních.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • V případě podezření na výskyt nemoci ve třídě jsou zákonní zástupci povinni školu o této skutečnosti informovat. V obou budovách je pro tento účel nutno kontaktovat zástupkyni ředitele školy – zastupcereditele@zsvelkapolom.cz, tel. 725 913 312
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • Prezenční výuka dotčených dětí/žáků/studentů přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti/žáci/studenti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.                                                                                                                                        Vedení ZŠ a MŠ Velká Polom