Legislativa

Pracovní právo
Legislativa (zákony, vyhlášky aj.)
Vnitřní normy

Pracovní právo

Zákon č. 2/1991 sb., o kolektivním vyjednávání, poslední novela- Zákon č. 264/2006 sb.
Zákon č. 119/1992 sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 320/2002 sb.
Zákon č. 245/2000 sb., o státních svátcích, ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 sb.
Zákon č. 262/2006 sb zákoník práce
Zákon č. 143/1992 sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, úplné znění 55/2001 sb., ve znění zákona č. 626/2004 sb.
Nařízení vlády č. 108/1994 sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády č. 516/2004 sb.
Vyhláška č. 430/2001 sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.
Vyhláška č. 84/2005 sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 sb.
Vyhláška č. 473/2005 sb., kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2006.

Legislativa (zákony, vyhlášky aj.)

Zákony
Nařízení vlády
Vyhlášky

Zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 120/2001 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, úplné znění: zákon č. 525/2004 Sb., poslední novela: zákon č. 340/2006 Sb.
Zákon č.150/2002 Sb., soudní řád správní, poslední novela: zákon č. 189/2006 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, poslední novela: zákon č. 340/2006 Sb.
Zákon č. 371/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 75/2005Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti ped. Pracovníků.

Vyhlášky

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.
Vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhl. Č. 43/2006 Sb.
Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních .
Vyhláška č.73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáku a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání .
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění Vyhláška č.412/2006 Sb.
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhl. Č. 389/2006 Sb.
Vyhláška č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech.
Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných ministerstvem vnitra.
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení, č. j. 14 269/2001-261.

Vnitřní normy

Školní řád
Provozní řád školní zahrady u MŠ Rákosníček