Spolek rodičů a přátel školy

Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom za rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se výbor Spolku rodičů a přátel školy sešel na 7 schůzkách a připravil pro děti tyto akce:

Koncem září jsme podpořili nákupem sladkostí a věcných cen drakiádu, která proběhla v rámci vyučování na I. stupni. V listopadu byla pro žáky II. stupně připravena diskotéka v budově školy. Společenský ples se uskutečnil v lednu a jeho výtěžek je použit pro žáky základní školy. V únoru si děti od 1. do 4. třídy mohly zasoutěžit a zatančit na maškarním reji, na který navazovala diskotéka pro žáky od 5. do 9. třídy.

Sportovní odpoledne se uskutečnilo za krásného dubnového odpoledne na hřišti tělovýchovné jednoty a účastníci si mohli vyzkoušet disciplíny ze zimní olympiády v netradičních podmínkách. Dětský den byl letos tematický věnován významnému výročí – 730 let od první zmínky o Velké Polomi. Děti si mohly ověřit své znalosti z historie i ze současného dění v obci.

 

Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom za rok 2016/2017

Spolek rodičů a přátel školy pořádá každoročně pro děti ze ZŠ několik akcí.

První se uskutečnila již na konci září. Jedná se o tradiční akci na kopci u vodojemu s názvem „Drakiáda“. Ve vzduchu se proháněla spousta „létavců“ různých barev a tvarů. Každé dítě dostalo za účast malou odměnu. Ti, kteří měli „podomácku“ vyrobené draky si odnesli i věcnou cenu.

Počátkem listopadu se pro žáky II. stupně konala oblíbená diskotéka v respiriu školy. Nechybělo ani drobné občerstvení zdarma i k prodeji.

Po roční odmlce se v lednu uskutečnil v nově zrekonstruované Sokolovně Společenský ples pro dospělé. Děkujeme všem dárcům za finanční podporu. Díky Vám jsme mohli zajistit pestrou a hojnou tombolu.

V únoru si žáci 1. – 4. tříd zadováděli v maskách a zasoutěžily na Maškarním reji v respiriu školy. Poté je vystřídali žáci 5. – 9. tříd, kteří si zatančili na druhé diskotéce tohoto školního roku.

V dubnu se Sportovní odpoledne konalo pro nepřízeň počasí ve Sportovní hale (zastřešeném multifunkčním hřišti), která je součástí areálu ZŠ. Děti soutěžily jako jednotlivci i jako týmy. Vždy tři nejlepší v každé věkové kategorii byli odměněni věcnými cenami se sportovní tématikou. Zvlášť byly hodnoceny dívky a zvlášť chlapci. Pro týmové hráče čekala sladká odměna. Všichni naši „sportovci“ dostali občerstvení zdarma.

Poslední akcí školního roku byl na konci května Dětský den na téma „Duhový den“ v areálu školní zahrady. Dětský den byl pořádán ve spolupráci se spolkem Mateřská škola, z.s. pro děti základní i mateřské školy ve Velké Polomi. Děti si zadováděly, zasoutěžily o malé sladké odměny, vyrobily šperk na památku a v „Kole štěstí“ mohly vyhrát hračky a další věci, které dělají dětem radost. Pro všechny návštěvníky byly připraveny nápoje k občerstvení a něco malého k zakousnutí. Děti dostaly pití zdarma a na závěr si mohly opéct na ohništi párek.

Děkujeme Vám, rodičům, za důvěru a pomoc při pořádání akcí pro vaše či naše děti. Velký dík patří Obci Velká Polom, která nám každoročně poskytuje dotaci na činnost spolku. Děkujeme.

 

Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel školy za rok 2015/2016

 Koncem roku 2015 byl Krajským soudem v Ostravě schválen návrh změny Občanského sdružení rodičů při Základní škole ve Velké Polomi na Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Velká Polom.

Ve školním roce 2015/2016 se mohly děti zúčastnit drakiády, která proběhla za hojné účasti „létavců“ na kopci u vodojemu. V prosinci jsme pro žáky II. stupně základní školy připravili Mikulášskou diskotéku.Bohužel, plánovaný Společenský ples pro dospělé se neuskutečnil z důvodu rekonstrukce objektu sokolovny, avšak již máme termín plesu pro rok 2017, takže si poznačte pátek 20.1.2017 a budeme se těšit na hojný zájem ze strany rodičů i přátel školy.

Díky nedostatku sněhu neproběhly plánované sněhohrátky.

V únoru si mohli žáci od 5. třídy základní školy zatančit na druhé diskotéce a děti 1.-4. třídy mohli předvést své masky a zasoutěžit si na Maškarním reji, kdy obě akce probíhaly v respiriu základní školy.

V měsíci květnu proběhly dvě akce pořádané Spolkem rodičů.V neděli 8. května jsme se sešli na školní zahradě, abychom mohli poměřit své síly na Sportovním odpoledni. Pro děti byly připraveny jak disciplíny pro jednotlivce, tak pro týmy. Jako jednotlivci se mohli umístit a získat věcnou cenu ve skoku dalekém, v překážkovém běhu a hodu medicinbalem, sladkou odměnu děti dostaly za hod na koš, skok přes švihadlo a přetahovanou. Taktéž sladkou odměnu dostaly družstva umístěná v minikopané a vybíjené.

Dětský den se uskutečnil v rámci Dne otevřených dveří Základní školy Velká Polom v sobotu 28. května 2016. SRPŠ ve spolupráci s Mateřskou školou, z.s. připravili pro děti aktivity na školní zahradě – „šperkařskou dílnu“ – výroba náramků a královských korun, hod na hrad, slalom s koněm. Pro všechny návštěvníky bylo připraveno něco k zakousnutí a nápoje na osvěžení. Celá akce se nesla v duchu 700 let od narození Karla IV.

Za podporu v tomto školním roce děkujeme Obci Velká Polom a společnosti Kofola a.s.

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2014/2015 :

V září proběhla za slunečného a teplého počasí drakiáda. Děti se svými rodiči pouštěli své draky na cyklostezce pod hřištěm. Dostatečně foukalo a někteří draci létali opravdu vysoko.V listopadu byla pro starší děti připravena jejich oblíbená diskotéka. Měsíc leden patří již tradičně našemu společenskému plesu pro dospělé. Velmi děkujeme Vám všem za účast, doufáme, že se Vám ples líbil. Z finančního výtěžku budou nakoupeny pomůcky a potřeby pro žáky naší školy. V únoru proběhl pro mladší děti maškarní rej a pro starší byla uspořádána ještě jedna diskotéka. Koncem dubna proběhl  sportovní den, děti si vyzkoušely člunkový běh, skok daleký, hod na cíl a další disciplíny. Zahrály si vybíjenou a fotbal. Nejlepší byli odměněni věcnými cenami.Měsíc květen uzavřel tradiční den dětí, který proběhl 30.5. na téma Návštěva v zoo.

Za celoroční práci,přípravu a organizaci všech akcí děkujeme výboru občanského sdružení rodičů.

Zpráva o činnosti Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve škol. roce 2013/ 2014

 V loňském školním roce se výbor sdružení rodičů sešel na 8 schůzkách a připravil pro děti tyto akce:

V říjnu jsme uspořádali závody modelů autíček. Pro starší děti byla v listopadu připravena diskotéka.                                                                                                                   17.ledna proběhl společenský ples pro dospělé. Finanční výtěžek z této akce byl věnován na nákup 12 nových žíněnek, encyklopedií a mimočítankové četby pro děti 1. stupně.V měsíci únoru byla naplánovaná akce sněhové království, ale pro totální nedostatek sněhu bohužel neproběhla. Pro starší děti byla zorganizována ještě jedna diskotéka.                                            Na jaře probíhají dvě větší akce. V dubnu  je to sportovní den. Letos se uskutečnil  na školní zahradě, účastníci si vyzkoušeli skok daleký, hod medicinbalem, běh, přeskoky přes švihadlo. Starší dětí 10 až 14 let si zahrály na hřišti vybíjenou a mini fotbal. Počátkem června proběhl tradiční dětský den, věnovaný tématu cesta kolem světa. Děti si prošly sedm stanovišť z různými úkoly.U obou akcí, které jsou na organizaci a přípravu náročnější  nás potěšila velká účast dětí i Vás rodičů. Děkujeme členům výboru sdružení rodičů za přípravu a organizaci akcí.

   

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2012/2013 :

 Na podzim proběhly tradiční oblíbené akce. Drakiáda, kterou tentokrát provázelo chladnější počasí, zato vítr byl dostačující. V říjnu jsme se s dětmi sešli na závodech modelů aut. V listopadu byla pro starší děti pořádána diskotéka. V lednu jsme pro všechny dospělé uspořádali společenský ples. Únor přinesl vytoužený sníh, díky němu se mohly uskutečnit sněhové hrátky. Společně jsme zkusili postavit také stavby ze sněhu, všechny byly velmi vydařené. Koncem února proběhla diskotéka pro starší děti. V dubnu jsme pro děti pořádali netradiční sportovní odpoledne. V červnu proběhl dětský den věnovaný tématu řemesel a povolání. Akce navštívilo mnoho dětí i s rodiči.

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2011/2012 :

V září proběhla za slunečného a velmi teplého počasí drakiáda.  V říjnu jsme pro děti uspořádali závody modelů autíček. Sešlo se mnoho dětí i rodičů. Účastníci si vyzkoušeli jízdu zručnosti a rychlostní okruh. Všichni obdrželi sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a věcné ceny.

V listopadu a v únoru byly pro starší děti připraveny jejich oblíbené diskotéky.

Plánovaná únorová akce sněhové království se bohužel pro nedostatek sněhu nemohla uskutečnit. Snad bude příští zima na sníh bohatší.

Koncem dubna proběhlo sportovní odpoledne a v květnu tradiční dětský den, tentokrát na téma pohádek. Obě akce provázelo příjemné počasí a početná účast dětí.

 

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2010/2011 :

V říjnu jsme pro děti uspořádali závody modelů autíček. Sešlo se mnoho dětí i rodičů. Účastníci si vyzkoušeli jízdu zručnosti a rychlostní okruh. Všichni obdrželi sladkou odměnu a ti nejlepší diplom a věcné ceny.

V prosinci výbor sdružení organizoval pro děti rej čertíků. Děti si zatančily, čekaly je různé zábavné soutěže.

Pro starší byla připravena jejich oblíbená diskotéka.

V únoru proběhla pro starší děti diskotéka.

Koncem dubna proběhlo sportovní odpoledne a v květnu  tradiční dětský den.

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2009-2010

Již v září jsme pro děti uspořádali drakiádu.Počasí nám přálo, a tak se u vodojemu sešlo mnoho dětí i se svými rodiči.Sladkou odměnu si odnesli všichni účastníci.

V listopadu výbor sdružení organizoval rej strašidel . Ti mladší si připravili za pomoci rodičů zajímavé masky.Děti si zatančily, čekaly je různé zábavné soutěže a také stezka odvahy. Starší děti využily možnost zatančit si při své oblíbené hudbě.

Tradiční společenský ples se konal 23.1.2010 .Děkujeme všem, kteří jste nás přišli  podpořit.Zvláštní poděkování patří také sponzorům, kteří věnovali pěkné ceny do tomboly.Finanční výtěžek plesu sdružení rodičů věnuje škole na materiální vybavení školní družiny, sportovního vybavení školní zahrady.

V únoru a začátkem dubna proběhly staršími dětmi oblíbené diskotéky.

Koncem dubna jsme pro všechny děti pořádali netradiční sportovní odpoledne. Za pěkného počasí se sešlo okolo 50 dětí. Všechny úspěšně zvládly připravenou soutěžní trasu lesem i s úkoly, které je cestou čekaly.Každý účastník obdržel malé občerstvení a vítězové věcné ceny.

V sobotu 5.6. proběhl tradiční dětský den. Letošní byl ve znamení indiánů a účast  byla opravdu rekordní.Děti si vyzkoušely různé aktivity, mohly si vyrobit různé ozdoby z perliček, ozdobit tee-pee, zastřílet si z luku nebo vyrobit čelenku apod.

Děkujeme Obecnímu úřadu Velká Polom za sponzorský dar a také panu Pavlu Válkovi za poskytnuté zázemí.

Děkujeme výboru sdružení za organizaci všech akcí.

Dne 4.11.2009 proběhla členská schůze Občanského sdružení rodičů při Základní škole Velká Polom.
Cílem a náplní činnosti sdružení rodičů je organizovat zábavné, kulturní, sportovní a jiné mimořádné akce pro děti naší základní školy.
Členská schůze schválila plán činnosti sdružení, plán hospodaření a členský příspěvek 150 Kč na dítě za školní rok 2009/2010. Z těchto příspěvků členů sdružení jsou hrazeny odměny a občerstvení pro děti při různých sportovních a zábavných akcích, které výbor sdružení pořádá během školního roku.Dále se finančně podílíme na zajištění odměn pro účastníky školních soutěží, olympiád apod.

V rámci možností se sdružení rodičů bude podílet na zkvalitnění materiálního vybavení naší základní školy. Již v minulosti jsme finančně přispěli na zakoupení   bobů pro děti, rozlišovacích dresů pro tělesnou výchovu, hry stolní fotbal. Hradíme taktéž nákup pamětních knih pro prvňáčky a také 9. třídám přispíváme na rozlučková trička.

Ve výboru Občanského sdružení rodičů pracují :

– předseda Barbora Kolečkářová
– jednatel Mgr. Anna Hrubá
– pokladník Jana Brázdová
dalšími členy jsou Gabriela Hablawetzová,  Renata Štverková, Dáša Kubánková, Milada Slivková,   Radka Burkovičová, Robert Kaluža, Alexandra Schwarzová, Silvie Kaspříková, Gabriela Kozelská, Dana Myslivcová, Simona Šindlerová.

Stanovy Občanského sdružení rodičů při Základní škole Velká Polom zde

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve škol.roce 2009/2010

září             Drakiáda

listopad Maškarní diskotéka

prosinec Diskotéka pro starší žáky

leden Společenský ples

únor Valentinská diskotéka

duben Sportovní odpoledne pro děti

květen Dětský den

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2008/2009

září Drakiáda

listopad Členská schůze OSR – schválení plánu práce OSR na šk. rok 2008/2009

–  schválení plánu hospodaření OSR na šk. rok 2008/2009

Rej strašidel

prosinec Mikulášská laťka – zajištění občerstvení a organizační pomoc základní škole

leden Společenský ples

březen Závody modelů autíček -zajištění občerstvení a organizační pomoc základní škole

duben Netradiční sportovní odpoledne

květen Den dětí

Činnost Občanského sdružení rodičů při ZŠ Velká Polom ve šk. roce 2007/2008 :

Již v září jsme pro děti uspořádali drakiádu.Počasí nám přálo, a tak se u vodojemu sešlo mnoho dětí i se svými rodiči.

V prosinci výbor sdružení organizačně spolupracoval se školou na akci Možná přijde i Mikuláš.Tuto akci jsme podpořili i finančně. Z poskytnutého příspěvku byla hrazena diskotéka rádia Kiss Morava,občerstvení pro děti, odměny za sportovní soutěže a také byly zakoupeny malé sladkosti pro všechny přítomné děti.

Letošní tradiční společenský ples se konal 12. 1.2008.Z ohlasů usuzujeme,že se Vám večer a plesová noc velmi líbila, a to nás těší.Děkujeme všem , kteří jste nás přišli podpořit.Poděkování patří také organizátorům plesu za jejich práci. Z finačního zisku byla zakoupena reprezentační trička s logem ZŠ, hra stolní fotbal.Dále budou hrazeny další akce pro děti.

Pro akci ,,závody autíček„, kterou pořádala škola v březnu, schválil výbor sdružení finanční příspěvek na zakoupení občerstvení a odměn .

V dubnu výbor sdružení zorganizoval pro děti akci pod názvem ,, Netradiční sportovní odpoledne„.Za pěkného počasí se sešlo okolo 50 dětí. Všechny úspěšně zvládly připravenou soutěžní trasu lesem i s úkoly, které je cestou čekaly.Každý účastník obdržel malé občerstvení a vítězové věcné ceny.

V sobotu 24. května proběhl na zahradě základní školy tradiční Den dětí. Letošní účast byla rekordní, sešlo se okolo devadesáti dětí v doprovodu svých rodičů i prarodičů.Na malé účastníky čekaly různé zábavné úkoly,kolo štěstí, střelba ze vzduchovky a z luku.Všechny děti dostaly sladké odměny.

Za celoroční práci,přípravu a organizaci všech akcí děkujeme výboru občanského sdružení rodičů.