Informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad dětmi.

Činnost družiny je určena přednostně pro děti prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i děti, které nejsou přijaty k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Úplata za vzdělávání ve školní družině na rok 2023/2024 bude 350Kč za měsíc.

Všeobecná ustanovení
Úplata školní družiny