Kritéria přijetí

Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky (vždy na období jednoho roku). Přihláška se stává součástí matriky školy.

Do ŠD jsou přijímaní žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb, o zájmovém vzdělávání.

O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ.

Kritéria přijímání:

1. Podle věku dítěte (podle data narození), zpravidla přednostně žáci 1. a 2. ročníku.

2. Žáci 3. ročníku, kteří využívají školní družinu celotýdenně v plném režimu.

3. Žáci 3. a 4. ročníku v případě:
          – volné kapacity družiny,
          – bydliště těchto žáků je mimo město a denně dojíždějí.

Přijetí do ŠD není nárokové.