Školní rok bez šikany

Školní rok bez šikany je naším cílem pro rok 2008/2009. Plnění tohoto úkolu nebude snadné. Již 10 let pracujeme podle Minimálního preventivního programu předcházení sociopatologickým jevům, jehož součástí je i šikana. S ní se setkáváme nejen na školách, ale i v celé společnosti. U dětí je často problematické odhadnout, zda se opravdu jedná o šikanu nebo jen hru či způsob komunikace.
Za šikanování se považuje to, když jeden nebo více jedinců úmyslně, většinou opakovaně, ubližuje druhým, přináší bolest a ponížení.
Pro utváření dobrých vzájemných vztahů mezi žáky různého věku se nám osvědčily společné akce, při nichž se vyžaduje vzájemná pomoc, ohleduplnost a tolerance při plnění daných úkolů. V minulém školním roce se to projevilo v projektovém dni „Chování za mimořádných událostí“, kdy žáci různých ročníků spolupracovali při nácviku první pomoci, protichemické ochraně, práci s mapou, střelbě ze vzduchovky a hodu granátem. Získané zkušenosti využijeme při organizování dalších akcí naší školy. Žáci 8. tříd připraví pro děti mateřské školy zábavný program.
Prevence šikany je každodenní náplní práce pedagogů, ale neobejde se bez pomoci rodičů a široké veřejnosti.