Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školské poradenské pracoviště

Školské poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Kariérovým poradcem je Mgr. Gabriela Karnetová.

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 13:30 - 14:00, čtvrtek 7:45 - 8:15, nebo po domluvě. Konzultační hodiny pro žáky: podle potřeby po domluvě.

V konzultačních hodinách žákům a jejich rodičům nabízí informace o kritériích přijetí na konkrétní školy a obory. Shromažďuje aktuální informace zaslané ze SŠ a organizuje návštěvy subjektů v souvislosti s volbou povolání.

Kontakt

Mgr. Gabriela Karnetová
Kariérový poradce ZŠ a MŠ Velká Polom

gabriela.karnetova@zsvelkapolom.cz

Výchovné poradenství

Výchovný poradce řeší především otázky školní neúspěšnosti, projevy nekázně a záškoláctví a otázky spojené s volbou vzdělávací cesty a volbou povolání.

Hlavním úkolem výchovného poradce na škole je péče o problémového žáka.

To není jen žák, se kterým jsou problémy, ale hlavně ten, kdo nějaký problém má – je v životní situaci, kterou sám nezvládá, potřebuje poradit a pomoct.

Pokud budeš mít pocit, že je tvůj problém natolik závažný, že jej nezvládneš vyřešit sám, obrať se na nás s důvěrou. Problémy mladších a menších nejsou o nic menší než problémy nás dospělých. Právě naopak! A neřešený nebo odložený problém se ti může postavit do cesty znovu, a to kdykoli, třeba když to čekáš nejméně!

Konzultační hodiny výchovných poradců

A. Slováková: úterý 7:15 – 7:45h, středa 13:15 – 13:45h

nebo po telefonní domluvě 725 913 312 klapka 12

K přečtení

Metodik prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů.
V současnosti tuto funkci vykonává p. uč. Mgr. Renáta Bittová.
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

 1. Další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
 2. Zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
 3. Napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 4. Spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)
 5. Spolupráce s jinými institucemi
 6. Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
 7. Postupy řešení rizikových jevů
 8. Koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

Konzultační hodiny pro rodiče:

Kdykoli dle telefonické domluvy.

Konzultační hodiny pro žáky:

Kdykoli dle potřeby

Telefon: +420 725 913 312 klapka 24

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

Linka důvěry: +420 596 618 908

Dokumenty

Minimální preventivní program a Strategie primární prevence na školní rok 2020/2021

Bezpečnostní a krizový plán školy

Speciální pedagog

Speciální pedagog se zabývá rozvojem, péčí, výchovou a vzděláním žáků se vzdělávacími obtížemi, postižením nebo znevýhodněním.  Cílem speciálního pedagoga je maximální možný rozvoj osobnosti takového žáka.

V rámci školy zajišťuje speciální pedagog tyto činnosti:

 • Přímá péče (hodiny speciálně pedagogické péče)
 • Konzultace s rodiči
 • Konzultace s učiteli
 • Konzultace s asistenty pedagoga
 • Depistáž (vyhledávání žáků s SPU)
 • Výroba pomůcek pro výuku

Nejčastěji probíhá objevení speciálních poruch učení třídním učitelem, popř. učitelem českého jazyka, který následně kontaktuje zákonné zástupce a domluví se na dalším postupu. V případě podezření rodiče na speciální poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) nebo jiné obtíže žáka, je vhodné nejprve kontaktovat třídního učitele, výchovné poradce nebo speciálního pedagoga na škole a domluvit se na dalším průběhu.

Hodiny speciálně pedagogické péče probíhají na základě vyšetření a doporučení ze školských poradenských zařízení (SPC, PPP). 

Náplní hodin je:

 • Sluchová analýza a syntéza
 • Vnímání délek hlásek
 • Vnímání rytmu a rýmů
 • Rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Pravo-levá orientace na ploše, v prostoru, na protější osobě
 • Zrakové rozlišování
 • Rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, grafomotoriky a oromotoriky
 • Práce s textem a obsahem textu, nácvik čtení
 • Nácvik písemného projevu
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Relaxace
 • Hry na rozvoj pozornosti a soustředění
 • Úkoly na podporu logického úsudku
 • Orientace na číselné ose
 • Nácvik počítání
 • Nácvik geometrie
 • Rozvoj praktických dovedností

Kontakt

Mgr. Terezie Kuchařová
Speciální pedagog ZŠ a MŠ Velká Polom

E-mail: terezie.kucharova@zsvelkapolom.cz

Telefon: +420 725 913 312  klapka 13