Adaptační kurz

Co je to adaptační kurz?

Adaptační kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Adaptační kurz je určen pro vaše děti, neboť přicházejí na druhý stupeň, kdy se změnilo nejen složení třídy, ale na děti jsou kladeny jiné nároky. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a získali lepší přehled o fungování třídy. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě a při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.

Obecné cíle našich adaptačních kurzů:

 • Seznámení se skupiny spolužáků mezi sebou i se svým třídním učitelem
 • Vytvoření pozitivních sociálních vazeb a nalezení místa ve skupině pro každého žáka
 • Zlepšení komunikace a spolupráce ve třídním kolektivu
 • Rozvoj skupinové dynamiky v nově vznikajícím kolektivu s důrazem na fungování ve formálním prostředí školy
 • Podpora primární prevence za pomocí aktivit a činností během kurzu, které jdou nad rámec průřezových témat

Cílů dosáhneme za pomocí

 • Seznamovacích her
 • Strategické a komunikační hry
 • Týmové hry na rozvoj spolupráce
 • Výtvarné, dramatické a relaxační aktivity
 • Pohybové a sportovní aktivity
 • Další zábavné hry určené pro pobavení
 • Reflexe

Reflexi vnímáme jako jeden z nejdůležitějších prvků na našich adaptačních kurzech. V průběhu adaptačních kurzů se cíleně věnujeme reflexi hned několikrát. V této části programu se lektoři zaměřují na rozebírání již proběhlých činností. Důraz je kladen na to, aby účastníci kurzu dokázali využít nově získané poznatky z právě proběhlých aktivit ve svém životě. Žáci si tak osvojují nové možnosti jednání a celý proces adaptace se tak prohlubuje.