DOTAČNÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU MORAVSKOSLEZSKO V OBCI VELKÁ POLOM

MODERNIZACE A ZKAPACITNĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÉ POLOMI

Celkové výdaje projektu:  24.985.641,63 Kč

Max. výše dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: 22.990.814,39 Kč

Předpokládaná doba výstavby: září 2010 – březen 2011

Zhotovitel: Bytostav Poruba, a.s., Dělnická  382, Ostrava-Poruba

Cílem projektu je výstavba nového předškolního zařízení tak, aby splňovalo veškeré požadavky hygieny, poskytovalo žádané zázemí pro děti a uspokojilo enormně rostoucí poptávku po této službě. Projekt řeší demolici stávajícího objektu bývalé kotelny, výstavbu nového objektu MŠ, zpevněné plochy, sadové úpravy a kompletní vybavení, splňující bezpečnostní parametry a odpovídající potřebám dětí. Objekt nové školky bude přízemní, bezbariérový, pro 3 oddělení, takže výuka může probíhat podle věkových kategorií dětí. Společné prostory bude tvořit jídelna a šatna.  Barevné řešení fasády bude dále přispívat k tomu, aby se děti cítily ve školce velmi dobře.

 K pozitivním dopadům projektu patří uspokojení většího počtu žadatelů, snížení nákladů na provoz a údržbu objektu, posílení komunitní role MŠ, zvýšení zaměstnanosti, zajištění bezbariérovosti, odstranění bezpečnostních rizik a další. Předškoláci si navíc zvyknou na prostředí a přítomnost starších dětí a jejich přestup do základní školy jim nebude působit žádné těžkosti.

Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ROP MS.

REKONSTRUKCE ČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY – BUDOVY A VE VELKÉ POLOMI

Celkové výdaje projektu:  24.156.179,47 Kč

Max. výše dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko: 22.344.465,99 Kč

Předpokládaná doba výstavby: červen – říjen 2010

Zhotovitel: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Třinec

Předmětem projektu je rekonstrukce a nástavba budovy A základní školy včetně vybavení. Cílem je modernizace školského zařízení prostřednictvím odstranění technicky nevyhovujícího stavu objektu.  Nejde jen o rekonstrukci stávajících rozvodů vody, elektřiny, topení, ale i o nové šatny a sociální zázemí, výměnu oken, zateplení, o vybavení novou audiovizuální technikou a novým školním nábytkem. Tato část školy bude nastavena, vzniknou nové prostory pro mimoškolní výuku, družinu, LŠU a společenská místnost pro kulturní a jiná vystoupení, příp. setkávání rodičů s dětmi.  Nové prostory s moderním vybavením zpříjemní dětem výuku a vytvoří pracovní podmínky pedagogům na patřičné úrovni, odpovídající požadovanému standardu.

Projekt je uskutečňován za pomoci prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko ROP MS.