Přijímačky na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022

Zveřejnění informací o přijímacím řízení na SŠ

Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet):

  • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělání
  • kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich řízení

Termíny odevzdání přihlášek na střední školu
do 30. listopadu 2020do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:
– oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění 
– oborů konzervatoří
– 4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou
do 1. března 2021do všech ostatních oborů

Přijímání ke vzdělání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a oborů konzervatoře

Uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky 


Tiskopis přihlášky ke studiu

Tiskopis přihlášky dostanete ve škole v průběhu měsíce ledna. Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti si zodpovídá sám žák, resp. zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba). 

V prvním kole přijímacího řízení můžete podat dvě přihlášky. Do tiskopisu přihlášky uveďte obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíte pouze jeden obor, druhou kolonku nevyplňuj a tiskopis pošli jen do vybrané školy.

Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis. Známky z vysvědčení vyplní základní škola. 

Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíte zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přiložte ho k přihlášce v ověřené kopii.

Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostanete písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj. 

Do maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 a obory konzervatoří), které probíhají v jiném režimu.

Přihlášky, případně další dokumenty, zašlete doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) oběma školám. V případě, že žáka přijmou do obou škol, odevzdává se zápisový lístek pouze na školu, kde bude žák studovat. 


Termíny přijímacích zkoušek


období přijímacích zkoušek
termíny pro vykonání jednotné zkoušky
platné pro
2. – 15. ledna 2021talentové zkouškyobory vzdělání s talentovou zkouškou
15. – 31. ledna 2021Konzervatoř
2. ledna – 15. února 2021 talentové zkouškyviz níže4, 6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

12. – 28. dubna 2021
1. termín 14. dubna2. termín 15. dubna4leté obory gymnázií4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou4leté obory středních odborných škol

12. – 28. dubna 2021
1. termín 16. dubna2. termín 17. dubna6 a 8leté obory gymnázií6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

Testy z českého jazyka a matematiky se konají písemnou formou. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Uchazeč má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ). Mezi úpravy podmínek přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace, využití služeb podporující osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy. 

Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.


Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí kritéria přijímacího řízení uchazečem podle:

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
b) výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
c) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
d) výsledků školní přijímací zkoušky, pokud je stanovena
e) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. 


Další kola přijímacího řízení

V případě nepřijetí žáka v 1. kole přijímacího řízení, může žák podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. Zde není omezený počet přihlášek ani počet škol – rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.