Přijímačky na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022

Zveřejnění informací o přijímacím řízení na SŠ

Ředitel střední školy zveřejňuje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet):

 • obory vzdělání, pro které se vyhlašuje přijímací řízení, včetně forem vzdělávání
 • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání
 • kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich řízení

Kritéria středních škol naleznete na webových stránkách zvolené školy:

 • do 31. 10. 2021 pro obory s talentovou zkouškou
 • do 31. 1. 2022 pro ostatní obory

Termíny odevzdání přihlášek na střední školu

do 30. listopadu 2021do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:oborů ze skupiny 82 Umění a užité umění oborů konzervatoří4, 6 a 8letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou
do 1. března 2022do všech ostatních oborů

Tiskopis přihlášky ke studiu

Tiskopis přihlášky s předvyplněnou zadní stranou obdrží žák ve škole na začátku února (v případě oborů s talentovou zkouškou na začátku listopadu).

Za vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti si zodpovídá sám žák, resp. zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba). 

V prvním kole přijímacího řízení můžete podat dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů bez talentové zkoušky. Do tiskopisu přihlášky uveďte obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíte pouze jeden obor, druhou kolonku nevyplňujte a tiskopis pošlete jen do vybrané školy.

Obě dvě přihlášky vyplňujte stejně, pořadí škol zůstává stejné.

Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis. Známky z vysvědčení vyplní základní škola. 

Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíte zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky. Je-li vyjádření delší, přiložte ho k přihlášce v ověřené kopii.

Žáci s SVP

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami má nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud k přihlášce na SŠ doloží doporučení školského poradenského zařízení.

Z důvodu navýšení časového limitu na přijímací testy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami požádejte v poradně (kterou navštěvuje Vaše dítě) před podáváním přihlášek na střední školu o vystavení „Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání“. Termín na vyšetření si sjednejte co nejdříve.

Toto doporučení přiložte k přihlášce na střední školu.

Mezi úpravy podmínek přijímacího řízení patří např. navýšení časového limitu pro konání přijímací zkoušky, využití kompenzačních pomůcek, úpravy učebny a zkušební dokumentace, využití služeb podporující osoby či možnost alternativního zápisu odpovědí. Konkrétní úpravy jsou stanoveny v doporučení ŠPZ. Úprava podmínek přijímacího řízení včetně podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je plně v kompetenci ředitele příslušné střední školy. 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

Do maturitních oborů se povinně koná jednotná přijímací zkouška (JPZ). Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 a obory konzervatoří), které probíhají v jiném režimu.

Přihlášky, případně další dokumenty, zašlete doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) nebo doneste osobně na obě školy. V případě, že žáka přijmou do obou škol, odevzdává se zápisový lístek pouze na školu, kde bude žák studovat. 

Termíny přijímacích zkoušek


období přijímacích zkoušek
termíny pro vykonáníjednotné zkoušky
platné pro
2. – 15. ledna 2022talentové zkouškyobory vzdělání s talentovou zkouškou
15. – 31. ledna 2022Konzervatoř
2. ledna – 15. února 2022talentové zkouškyviz níže4, 6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou

12. – 28. dubna 2022
1. termín 12. dubna2. termín 13. dubna4leté obory gymnázií4letý obor Gymnázium se sportovní přípravou4leté obory středních odborných škol

12. – 28. dubna 2022
1. termín 19. dubna2. termín 20. dubna6 a 8leté obory gymnázií6 a 8leté obory Gymnázium se sportovní přípravou
Náhradní termín pro konání JPZ1. termín 10. května2. termín 11. květnaplatí pro všechny oborypouze v případě závažného důvodu, kvůli kterému žák nemůže vykonat JPZ v termínu

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

Testy z českého jazyka a matematiky se konají písemnou formou. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Nemůže-li se uchazeč v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli střední školy. Pokud ředitel střední školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí kritéria přijímacího řízení uchazečem podle:

 1. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
 2. výsledků talentové zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
 3. výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení
 4. výsledků školní přijímací zkoušky, pokud je stanovena
 5. případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Pro různá kola přijímacího řízení může ředitel školy stanovit různá kritéria přijímacího řízení; kritéria pak musí zveřejnit ve stanovených termínech, tzn. pro další kola přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení mohou být stanovena odlišně podle obsahového zaměření školního vzdělávacího programu. 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel SŠ obdrží výsledky jednotných přijímacích zkoušek do 28. 4. 2022, ty poté do 2 pracovních dnů vyhlásí, a to takto:

 • seznamem přijatých uchazečů na webových stránkách školy
 • nepřijatým uchazečům odešle výsledek poštou/ datovou schránkou

Pokud uchazeč není přijat, může zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dnů.

Zápisový lístek se vydává do 15. 3. 2022 naší školou. Rodič si ho u paní zástupkyně vyzvedává proti podpisu. Musí být odevzdán do 10 dnů od rozhodnutí a přijetí na SŠ, kterou uchazeč bude od září navštěvovat. Může být uplatněn pouze jednou, nelze ho vzít zpět. Můžete ho vzít zpět ze SŠ a podat na jinou SŠ pouze v případě kladného odvolání (žákovi je vrácen ředitelem SŠ po předložení výsledků odvolání).

Další kola přijímacího řízení

V případě nepřijetí žáka v 1. kole přijímacího řízení, může žák podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení. Zde není omezený počet přihlášek ani počet škol – rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání. Volná místa na střední školy budou zveřejněna na stránkách krajského úřadu www.msk.cz, bude zde uveden možný studijní obor a počet volných míst.

Důležité odkazy: