Metodik prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů.
V současnosti tuto funkci vykonává p. uč. Mgr. Renáta Bittová.
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.
Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:
1. další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
2. zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
3. napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
4. spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)
5. spolupráce s jinými institucemi
6. mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
7. postupy řešení rizikových jevů
8. koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy
Konzultační hodiny pro rodiče:
Kdykoli dle telefonické domluvy.
Konzultační hodiny pro žáky:
Kdykoli dle potřeby

Telefon:725913312 kl. 24
Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Důležitá telefonní čísla:
• Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů
• Linka důvěry: 596 618 908

 Minimální preventivní program a Strategie primární prevence na školní rok 2020/2021 zde

Bezpečnostní a krizový plán školy zde