Speciální pedagog

Speciální pedagog se zabývá rozvojem, péčí, výchovou a vzděláním žáků se vzdělávacími obtížemi, postižením nebo znevýhodněním.  Cílem speciálního pedagoga je maximální možný rozvoj osobnosti takového žáka.

V rámci školy zajišťuje speciální pedagog tyto činnosti:

 • Přímá péče (hodiny speciálně pedagogické péče)
 • Konzultace s rodiči
 • Konzultace s učiteli
 • Konzultace s asistenty pedagoga
 • Depistáž (vyhledávání žáků s SPU)
 • Výroba pomůcek pro výuku

Nejčastěji probíhá objevení speciálních poruch učení třídním učitelem, popř. učitelem českého jazyka, který následně kontaktuje zákonné zástupce a domluví se na dalším postupu. V případě podezření rodiče na speciální poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) nebo jiné obtíže žáka, je vhodné nejprve kontaktovat třídního učitele, výchovné poradce nebo speciálního pedagoga na škole a domluvit se na dalším průběhu.

Hodiny speciálně pedagogické péče probíhají na základě vyšetření a doporučení ze školských poradenských zařízení (SPC, PPP). 

Náplní hodin je:

 •  Sluchová analýza a syntéza
 • Vnímání délek hlásek
 • Vnímání rytmu a rýmů
 • Rozlišování tvrdých a měkkých souhlásek
 • Pravo-levá orientace na ploše, v prostoru, na protější osobě
 • Zrakové rozlišování
 • Rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, grafomotoriky a oromotoriky
 • Práce s textem a obsahem textu, nácvik čtení
 • Nácvik písemného projevu
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Relaxace
 • Hry na rozvoj pozornosti a soustředění
 • Úkoly na podporu logického úsudku
 • Orientace na číselné ose
 • Nácvik počítání
 • Nácvik geometrie
 • Rozvoj praktických dovedností

Mgr. Zuzana Holková

   Speciální pedagog

 ZŠ a MŠ Velká polom

E-mail: zuzana.holkova@zsvelkapolom.cz

Tel.: 725 913 312  kl. 13