Školní parlament

Školní parlament ZŠ Velká Polom je tvořen zástupci 2. až 9. ročníku. Smyslem školního parlamentu je zajistit žákům, aby se mohli podílet na chodu života školy, aby se mohli učit lepším komunikačním dovednostem mezi sebou i mezi dospělými, aby si uvědomovali vlastní individualitu a přebírali zodpovědnost za své činy, tolerovali se a respektovali navzájem. Chceme, aby byly děti stavěny do pozic a rolí, se kterými se budou později setkávat ve svých zaměstnáních i v životě. Hlavním smyslem školního parlamentu je vychovávat děti v duchu základních demokratických principů.

Práva a povinnosti členů parlamentu:

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • Pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí
 • Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky
 • Každý může říct svůj názor a bude respektovat názory ostatních

Cíle školního parlamentu:

 • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole a jejím okolí
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole
 • Rozvíjet talent žáků
 • Zapojení všech žáků do života školy
 • Sdělování ostatním spolužákům o novinkách během roku
 • Organizování různých školních akcí
 • Učení žáků lepším komunikačním dovednostem, vyslovení svého názoru
 • Spolupráce 1. stupně s 2. stupněm
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s jinými lidmi
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací
 • Pokusit se o větší a výraznější komunikaci žáků s vedením školy i učiteli
 • Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 • Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany, podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
 • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí

Členové školního parlamentu:

2.A – Vojta Wojčík, Matouš Skiba

2.B – Michal Putera

3.A – Klaudie Boleslavská, Tereza Popková

3.B – Dagmar Večeřová, Tomáš Tulach

4.A – Matěj Hruzík, Adéla Vanderová

4.B – Lucie Ruferová, Daniel Válek

5.A – Adam Rychlý, Michaela Boleslavská

5.B – Jindřich Josl, Jasmína Krištofová

6.A – Denisa Výtisková, Violetta Tsameti

6.B – Matěj Bubeník, Karolína Rajová

7.A – Šimon Niziol, Jennifer Mikolajková

7.B – Vendula Kozyková, Barbora Strnadová

8.A – Petr Dostál, Nela Fochlerová

8.B – Zuzana Grigorová, Dominik Plohák

9.A – Adéla Ivánková, Martin Kňura

Předseda školního parlamentu: Martin Kňura

Zapisovatelka: Adéla Ivánková

Koordinátor: Mgr. Renáta Bittová

Stanovy školního parlamentu:

 • Každá třída si volí dva zástupce na funkční období jednoho školního roku
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 • Všichni členové mají rovnoprávné postavení, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 • Rozhodnutí žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí školního rozhlasu, na nástěnce a na webových stránkách školy
 • Jakékoli připomínky posílejte na e-mail: parlament@zsvelkapolom.cz

Zasedání školního parlamentu:

 • Schůzky se budou konat dle potřeby
 • O jeho konání jsou žáci předem informováni
 • Zasedání řídí předseda a koordinuje je člen pedagogického sboru
 • Vždy se zúčastní nejméně jeden zástupce třídy
 • Všechna zasedání jsou zdokumentována zápisem a prezenční listinou