Vážení rodiče

Stejně jako v loňském školním roce bych Vás touto cestou velice rád oslovil a požádal Vás o sponzorský dar pro naši základní školu.

Ve školním roce 2007/2008 jsme od sponzorů pro školu získali částku v celkové výši 65 600 Kč.
Díky tomu jsme mohli v listopadu slavnostně otevřít novou počítačovou učebnu pro žáky 2. stupně, dále jsme zakoupili audiovizuální techniku do učebny hudební výchovy a ve spolupráci s občanským sdružením stolní fotbal.

I v letošní školním roce máme plány na rozvoj vybavení školy, avšak naše plány přesahují finanční rozpočet školy. Snažíme se proto hledat další zdroje financování, jednou z cest je i snaha o získávání sponzorských darů. Dovolte mi zmínit několik investičně nejvýznamnějších akcí, plánovaných na nejbližší období.

Ve spolupráci s občanským sdružením rodičů plánujeme vybudování sportovního koutku na školní zahradě (basketbalový koš, branka, event. lezecká stěna). Jeho využití se nabízí zejména při aktivitách školní družiny

Záměrem s delší dobou realizace je vybudování víceúčelového sportovního hřiště. Bude sloužit nejen při výuce, ale také při volnočasových aktivitách žáků. Jedná se o investiční akci velkého rozsahu. Pracujeme proto na podkladech pro podání žádosti o grant z grantových fondů. Tuto žádost budeme mimo jiné podkládat i skutečností, že kromě fotbalového hřiště není v naší obci žádné jiné sportoviště.

V neposlední řadě bych rád zmínil i školní jídelnu, která je součástí školy a jejíž vybavení je velmi zastaralé (některá zařízení jsou starší než 30 let) a potřebuje modernizaci. Pro rozšíření možnosti vaření pro žáky máme zájem zakoupit tzv. konvektomat.

A nyní k plánům, na které bychom použili prostředky z darů.

V letošním roce bychom chtěli vybavit zejména učebny 1. stupně. V každé třídě by měly být instalovány dva počítače s internetem a výukovými programy pro zkvalitnění výuky (počítače máme zajištěny bezplatně díky spolupráci s VŠB-TU Ostrava, ale chybí stoly a rozvody). Dále bychom na 1. stupni chtěli modernizovat a doplnit vybavení učebny jazyků tak, abychom získali multifunkční učebnu, obdobně jako na 2. stupni.

Do počítačové učebny 2. stupně bychom chtěli pořídit další moderní vyučovací pomůcku – interaktivní tabuli. Již se nám podařilo nahradit velké monitory za monitory LCD.

Připravujeme pro děti spoustu mimoškolních aktivit a kroužků, s některými se můžete seznámit např. v časopise Bumerang či na internetových stránkách školy. I tyto aktivity chceme podpořit z darů. Jedná se například o kroužek vydávání školního časopisu, který nemá materiální zázemí – chybí barevná tiskárna a papír. Dalším příkladem je školní pěvecký sbor Paprsek nebo na začátek příštího kalendářního roku chystaný lyžařský výcvik žáků v Alpách.

Snažíme se o zlepšení podmínek výuky a rozšíření možností pro všestranný rozvoj osobností našich žáků. Dovoluji si Vás požádat, abyste zvážili možnost podpořit naši snahu finančním příspěvkem. Uvítáme také vaše náměty či návrhy, jak ve prospěch Vašich dětí zlepšit vybavenost naší školy a využít darované finanční prostředky.
Předem velmi děkuji,

Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy
V případě zájmu naleznete darovací smlouvy ke stažení v sekci tiskopisy