Zápisový lístek

Zákonný zástupce žáků, kteří se hlásí ke studiu SŠ, obdrží zápisový lístek u svých třídních učitelů během konzultačního odpoledne v úterý 14.4. nebo po dohodě jiný den.

  • rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů; obsahuje datum zveřejnění a poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku ve stanovené lhůtě. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
  • po oznámení rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce nezletilého uchazeče  musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Podrobnější informace zde nebo na stránkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Neváhejte také kontaktovat vedení škol, na které se vaše děti hlásí.