Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > O školní družině

O školní družině

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad dětmi.

Činnost družiny je určena přednostně pro děti prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i děti, které nejsou přijaty k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

Úplata za vzdělávání ve školní družině na rok 2023/2024 bude 350Kč za měsíc. 

1750,- Kč na první pololetí nutno zaplatit do 15. září 2023, na druhé pololetí do 15. února 2024.

Bankovní spojení: 181811565/0300

Variabilní symbol: 55001 (do poznámky je nutno uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE)

Všeobecná ustanovení

Úplata školní družiny

Kritéria pro přijetí

Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky (vždy na období jednoho roku). Přihláška se stává součástí matriky školy.

Do ŠD jsou přijímaní žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb, o zájmovém vzdělávání.

O tom, zda bude dítě přijato či nepřijato k mimoškolnímu vzdělávání rozhoduje podle školského zákona výlučně ředitel ZŠ.

Kritéria přijímání:

  1. Podle věku dítěte (podle data narození), zpravidla přednostně žáci 1. a 2. ročníku.
  2. Žáci 3. ročníku, kteří využívají školní družinu celotýdenně v plném režimu.
  3. Žáci 3. a 4. ročníku v případě:
    • volné kapacity družiny
    • bydliště těchto žáků je mimo město a denně dojíždějí.

Přijetí do ŠD není nárokové.