Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ochrana oznamovatelů

Směrnice č. 38

SMĚRNICE  O OCHRANĚ  OZNAMOVATELŮ

Verze:

1

Vypracoval:

Ing. Ivana Hošková, ekonom školy

Schválil:

Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

Spisový / skartační znak:

2.1. / A5

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

24. 7. 2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 8. 2023

 

Obecná ustanovení

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen Zákon) zavádí škola jako povinný subjekt způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

 

1.        Působnost a zásady směrnice

a)      Tato směrnice upravuje pravidla ochrany oznamovatelů protiprávního jednání. Vytváří vnitřní oznamovací systém jako bezpečný postup pro přijímání a šetření oznámení.

b)      Tato směrnice je vydána písemně na dobu neurčitou, je závazná pro všechny zaměstnance organizace, ti s ní byli seznámeni prokazatelným způsobem. Směrnice je trvale přístupná všem zaměstnancům způsobem na pracovišti obvyklým, jiným osobám v době provozu školy na vrátnici školy a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

c)      Smyslem směrnice je nastavit a zdokumentovat postupy pro příjímání, správu a šetření oznámení, včetně postupů pro ochranu osobních údajů oznamovatelů, zavést bezpečné nástroje pro přijímání oznámení, zvýšit povědomí zaměstnanců a dalších osob o možnosti zabránit protiprávnímu jednání.

 

2.        Základní ustanovení

a)      Osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení. Informace o možnosti podání škola uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

b)      Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další Zákonem taxativně vymezené oblasti).

c)      Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání, samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž, nebo výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, také ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

3.        Ochrana oznamovatele

a)      Osoba, která podá oznámení se stává oznamovatelem. Jeho totožnost je chráněným údajem, který nelze sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetím osobám, s výjimkou dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení či dalších zákonných výjimek.

b)      Oznamovatelé jsou zákonem chráněni před odvetným opatřením – tedy jednáním, které bylo vyvoláno oznámením a které oznamovateli může způsobit újmu, např.

·         rozvázání pracovního poměru / neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, zrušení právního vztahu na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti,

·         odvolání z místa vedoucího zaměstnance,

·         snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,

·         a další podle § 4 odst. 1 Zákona

c)      Odvetnému opatření nesmí být vystavena ani další osoba která např.

·         poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti,

·         je ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou,

·         je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele,

·         a další osoby podle § 4 odst. 2 Zákona.

 

4.        Způsob podání oznámení

Oznamovatel může podat oznámení:

a)      u příslušné osoby prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému školy,

b)      oznámení do externího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

 

5.        Příslušná osoba

Příslušnou osobou v organizaci je zletilá, plně svéprávná a bezúhonná osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení. Kontakty na příslušnou osobu jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy).

 

6.        Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a)      písemně v listinné podobě předat osobně, nebo zaslat na adresu Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace, Opavská 350, 747 64  Velká Polom a označením na obálce „Whistleblowing – neotvírat“,

b)      písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing1@zsvelkapolom.cz, nebo whistleblowing2@zsvelkapolom.cz,

c)      ústně osobně u příslušné osoby, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal),

d)      ústně telefonicky, kontakty pověřené osoby jsou na webových stránkách školy: https://www.zsvelkapolom.cz/kontakty sekce whistleblowing.

 

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

U všech způsobů podání příslušná osoba zajistí elektronickou evidenci zákonem taxativně stanovených údajů:

a)      datum přijetí oznámení,

b)      jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy,

c)      shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa,

d)      datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

 

Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonávají práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona a současně škola vylučuje přijímání anonymních oznámení.

 

7.        Příslušná osoba po přijetí oznámení

a)               dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,

b)               vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,

c)               zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,

d)               do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení, informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však 2x.

e)               postupuje nestranně,

f)                zachovává mlčenlivost,

g)               v případě důvodného oznámení navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě,

h)               pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,

i)                pokud oznámení posoudí jako důvodné, navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě protiprávního stavu,

j)                zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,

k)               navrhuje uplatnění případných postihů,

l)                archivuje oznámení po dobu pěti let.

 

8.        Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

a)      Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.

b)      Pokud má příslušná osoba povinnost informaci o totožnosti oznamovatele poskytnout orgánům veřejné moci, souhlas oznamovatele se nevyžaduje, ten ale o tom musí být předem informován.

c)      Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány. Pokud to bude možné, tyto údaje budou anonymizovány.

 

9.        Nepravdivá oznámení

Podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem, který může být sankcionován pokutou do 50 000 Kč.

10.    Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré dodatky, popřípadě změny této směrnice, se provádějí písemnou formou.

10.2 Zaměstnavatel zabezpečí prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s obsahem této směrnice (případně dodatků) před nabytím účinnosti.

10.3 Kontrola provádění ustanovení této směrnice je součástí směrnice Vnitřní kontrolní systém.

10.4 Uložení směrnice se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.

 

Ve Velké Polomi dne 24. 7. 2023

 

Mgr. Tomáš Olivka, ředitel školy

 

Přílohy:           příloha č. 1      Určení a poučení příslušné osoby

                        Příloha č. 2      Informace pro oznamovatele