Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Kariérové poradenství

Kariérovým poradcem je Mgr. Gabriela Karnetová.

Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 13:30 - 14:00, čtvrtek 7:45 - 8:15, nebo po domluvě. Konzultační hodiny pro žáky: podle potřeby po domluvě.

V konzultačních hodinách žákům a jejich rodičům nabízí informace o kritériích přijetí na konkrétní školy a obory. Shromažďuje aktuální informace zaslané ze SŠ a organizuje návštěvy subjektů v souvislosti s volbou povolání.

Zde najdete všechny aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Pravidla pro vyplňování přihlášek

Děti k výběru netlačte

Kontakt

Mgr. Gabriela Karnetová
Kariérový poradce ZŠ a MŠ Velká Polom

gabriela.karnetova@zsvelkapolom.cz

Výchovné poradenství

Náplň výchovného poradce:

 • zpracovává podklady pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a komunikuje o potřebách těchto žáků se zákonnými zástupci a třídními učiteli, spolupracuje se zástupci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně-pedagogických center,
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky
 • vyhledává ve spolupráci s třídními učiteli žáky nadané a talentované a pečuje o ně
 • individuálně pracuje se žáky, kteří mají problém s adaptací, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich chování,
 • poskytuje poradenské služby žákům s rizikovými projevy chování a jejich zákonným zástupcům
 • konzultuje   

 

Konzultační hodiny výchovných poradců

Mgr. Alexandra Slováková: úterý 7:15 – 7:45, středa 13:15 – 13:45

nebo po telefonní domluvě 725 913 312 klapka 12

K přečtení

Metodik prevence

Na škole pracuje školní metodik prevence sociálně patologických jevů.
V současnosti tuto funkci vykonává p. uč. Mgr. Renáta Bittová.
Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a s vedením školy v rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů. Jeho úkolem je mapování situace ve škole, nabízení pomoci při řešení rizikových problémů, ve složitějších situacích metodik prevence odkazuje zúčastněné strany na pomoc odborníků.

Mezi úkoly a kompetence ŠMP patří:

 1. Další vzdělávání v problematice prevence proti šikanování a prevence rizikových jevů
 2. Zodpovědnost za informovanost pedagogů o dokumentech v dané problematice (zákony, metodické pokyny)
 3. Napomáhání kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 4. Spolupráce s ředitelem školy na zajištění konkrétních odborných a metodických materiálů (literatura, audio, video, internet…)
 5. Spolupráce s jinými institucemi
 6. Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikových jevů
 7. Postupy řešení rizikových jevů
 8. Koordinace tvorby, realizace a zhodnocení Minimálního preventivního programu, který je podrobně k dispozici rodičům i veřejnosti na webových stránkách školy

Konzultační hodiny pro rodiče:

Kdykoli dle telefonické domluvy.

Konzultační hodiny pro žáky:

Kdykoli dle potřeby

Telefon: +420 725 913 312 klapka 24

Děti se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry.

Důležitá telefonní čísla:

Linka bezpečí: 116 111 – volání zdarma z mobilních i pevných telefonů

Linka důvěry: +420 596 618 908

Dokumenty

Minimální preventivní program a Strategie primární prevence na školní rok 2020/2021

Bezpečnostní a krizový plán školy

Speciální pedagog

Speciální pedagog se zabývá rozvojem, péčí, výchovou a vzděláním žáků se vzdělávacími obtížemi, postižením nebo znevýhodněním.  Cílem speciálního pedagoga je maximální možný rozvoj osobnosti takového žáka.

V rámci školy zajišťuje speciální pedagog tyto činnosti:

 • Přímá péče (hodiny speciálně pedagogické péče)
 • Konzultace s rodiči
 • Konzultace s učiteli
 • Konzultace s asistenty pedagoga
 • Depistáž (vyhledávání žáků s SPU)
 • Výroba pomůcek pro výuku

Nejčastěji probíhá objevení speciálních poruch učení třídním učitelem, popř. učitelem českého jazyka, který následně kontaktuje zákonné zástupce a domluví se na dalším postupu. V případě podezření rodiče na speciální poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie) nebo jiné obtíže žáka, je vhodné nejprve kontaktovat třídního učitele, výchovné poradce nebo speciálního pedagoga na škole a domluvit se na dalším průběhu.

Hodiny speciálně pedagogické péče probíhají na základě vyšetření a doporučení ze školských poradenských zařízení (SPC, PPP). 

Kontakt

Mgr. Terezie Stuchlíková
Speciální pedagog ZŠ a MŠ Velká Polom

E-mail: terezie.stuchlikova@zsvelkapolom.cz

Telefon: +420 725 913 312  klapka 13